Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOVO Sp. z o. o. z siedzibą Gdyni, email: rodo@kovo.pl,
 2. W Spółce KOVO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail wskazanym powyżej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych i marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym poprzez obsługę ofert opracowywanych na Państwa zapytanie.
 4. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług administratora, Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy;
 5. Przetwarzanie są następujące kategorie danych:
 • dane kontaktowe Państwa Przedstawiciela w postaci, w tym imię i nazwisko, nr telefonu, adres email,
 • dane niezbędne do wykonania usługi, w tym adres wykonania usługi,
 • dane niezbędne do rozliczenia zrealizowanej usługi (nazwa firmy, numer NIP).
 1. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez KOVO Sp. z o.o. są:
 • pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych, oraz
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie KOVO Sp. z o.o. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez KOVO Sp. z o.o.

Spółka KOVO ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Pani/Pana prywatność.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres:
 • istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • czasu trwania współpracy, w którym dane zostały przekazane Administratorowi,
 • czasu przechowywania dokumentów rozliczeniowych,
 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.